Zarządzanie teoria i praktyka

Zarządzanie teoria i praktyka

Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka Państw Unii Europejskiej - Marchewka Bartkowiak Kamilla

Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka Państw Unii Europejskiej – Marchewka Bartkowiak Kamilla

 

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej od 2004 roku. Książka ma formułę podręcznika akademickiego, w którym, oprócz zbiorczej analizy problemu, przedstawiono indywidualne przykłady rozwiązań stosowane w poszczególnych państwach. Najważniejsze zalety książki: syntetyczne ujęcie problematyki zarządzania zadłużeniem władz centralnych oraz rynkiem skarbowych papierów wartościowych, analiza zagadnienia w ramach aktualnego stanu struktury geograficznej UE od momentu pierwszego rozszerzenia UE w 2004 roku, najciekawsze przykłady indywidualnych doświadczeń poszczególnych krajów UE, klarowna struktura książki, zbiorcze tabele, schematy, wykresy, pytania kontrolne i problemy do dyskusji na końcu każdego rozdziału, indeksy: rzeczowy, skrótów, nazwisk; bogata bibliografia mało znana w Polsce. Książka kierowana jest do studentów uczelni ekonomicznych do przedmiotów: zarządzanie długiem publicznym, pieniądz i rynek, mechanizm rynku instrumentów skarbowych, finanse publiczne, polityka budżetowa, a także do szerokiego grona praktyków z instytucji publicznych i komercyjnych oraz inwestorów na rynku skarbowych papierów wartościowych.

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził…

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświecona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych….

Zarzadzanie teoria i praktyka

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka – Hamrol Adam, Mantura Władysław

 

Nowe wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków. Autorzy uzupełnili tekst o najnowsze dane i wiadomości, które pojawiły się w literaturze przedmiotu w ostatnim czasie. Książka polecana przez specjalistów TNOiK.

Farmakokinetyka Teoria i praktyka – Hermann Tadeusz
Jest to nowoczesny podręcznik przedstawiający losy leku w organizmie człowieka, tj. szybkość jego wchłaniania, rozmieszczenie w poszczególnych tkankach i narządach oraz eliminację leku i jego metabolitów. Autor nie zajmuje się losami poszczególnych leków, lecz wskazuje na właściwości farmakokinetyczne, które decydują o schemacie dawkowania,…

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Teoria i praktyka – Żuber Ryszard
W publikacji autor przedstawił szereg oryginalnych badań dotyczących barier rozwoju ?rmy, źródeł ?nansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności. Ważne jest też omówienie zagadnień restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transferu…

Zarządzanie strategiczne w teorii i w praktyce firmy – Stabryła Adam
W publikacji przedstawiono:- koncepcję zarządzania strategicznego,- typologię strategii zarządzania,- kierunki wykorzystywania analizy preferencji w zarządzaniu strategicznym,- analizę strategiczną,- planowanie strategiczne,- implementację strategii i kontrolę strategiczną.Oprócz podstaw teoretycznych i metodologicznych praca zawiera empiryczne…

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka - Adam Korczowski

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka – Adam Korczowski

 

Nie ryzykuj! Unikniesz przykrych niespodzianek! Definicje ryzyka, jego parametry i obszary zagrożeń Identyfikacja czynników ryzyka, szacowanie skutków i szybka reakcja Praktyczne przykłady, metody analizy i błędy w zarządzaniu ryzykiem Każdy projekt, program czy dowolne przedsięwzięcie z założenia obarczone są pewnym ryzykiem. Nie da się z góry przewidzieć wszystkich szczegółów i możliwych opóźnień, wymusić od zaangażowanych osób obietnicy dotrzymania terminu ani tak zakląć losu, by nie zrobił jakiegoś złośliwego psikusa. Można jednak ograniczyć ryzyko przez właściwe zaplanowanie całego procesu, wskazanie punktów projektu najbardziej narażonych na błędy i oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Takie działanie pozwala wystarczająco szybko zareagować na pojawiające się problemy i wydatnie przyspieszyć tempo prac. Książka „Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka” traktuje właśnie o wszelkich aspektach minimalizowania ryzyka związanego z wdrażaniem projektu informatycznego. Z tego podręcznika dowiesz się, co to jest cykl życia projektu, jak rozpisać jego poszczególne fazy, w jaki sposób oceniać ryzyko i koordynować pracę wielu osób w obszarach objętych kontrolą. Nauczysz się zauważać potencjalne zagrożenia i nie dopuszczać do powstawania wymiernych strat. Ponadto znajdziesz tu życiowe przykłady radzenia sobie w trudnych sytuacjach — do wykorzystania w Twojej własnej praktyce. Cykl życia projektu i zarządzania ryzykiem Metodyki zarządzania ryzykiem Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym Zarządzanie ryzykiem w programach,…

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka – Marek Ciecierski
Tematyka wywiadu biznesowego jest na rynku wydawniczym ledwie zauważalna. Obejmuje nieliczne prace przyczynkarskie oraz tłumaczenia książek z języków obcych. Powody wiążą się z niewielkim zakresem tego typu działań w polskich firmach. Nieliczne są także rodzime środowiska badawcze i eksperckie, zainteresowane ta problematyką. Autor kompetentnie…

Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce – Wiesław Żółtkowski
Wiesław Żółtkowski jest bankowym ekspertem i menedżerem z dużym doświadczeniem praktycznym. Pracował w Departamencie Polityki Pienieżnej NBP, potem pełnił kierownicze stanowiska w kilku bankach. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu BOŚ SA, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA….

Zarzadzanie teoria i praktyka

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka - Oleksyn Tadeusz

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka – Oleksyn Tadeusz

 

W ostatnich latach wzrosło niepomiernie zainteresowanie kompetencjami zarówno organizacji, jak i pracowników. Oferowana książka podejmuje to wyzwanie. Autor wyjaśnia pojęcia związane z zarządzaniem kompetencjami i rolami organizacyjnymi, podaje charakterystyki najważniejszych kompetencji, opisuje przywództwo od strony kompetencji i ich zwiększania. Omawia portfele kompetencji najważniejszych grup ludzi związanych z sektorem przedsiębiorstw: przedsiębiorców-biznesmenów, menedżerów i liderów (pokazując różnice między nimi), specjalistów, pracowników merytoryczno-wykonawczych i operacyjnych. Charakteryzuje także zarządzanie własnymi kompetencjami (self-management). Obecne, drugie wydanie zostało zaktualizowane i rozszerzone, między innymi o zaprezentowane w załącznikach profesjogramy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – Oleksyn Tadeusz
Książka ta nie jest typowym podręcznikiem „porządkującym wiedzę” z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), lecz raczej pozycją, która ma zachęcić Czytelników do samodzielnego, krytycznego myślenia i własnych poszukiwań. Jej celem jest refleksja nad istotą i ewolucją zarządzania kadrami na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnienim…

Zarządzanie długiem publicznym,Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej - Kamila Marchewka-Bartkowiak

Zarządzanie długiem publicznym,Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej – Kamila Marchewka-Bartkowiak

 

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej od 2004 roku. Książka ma formułę podręcznika akademickiego, w którym, oprócz zbiorczej analizy problemu, przedstawiono indywidualne przykłady rozwiązań stosowane w poszczególnych państwach. Najważniejsze zalety książki: syntetyczne ujęcie problematyki zarządzania zadłużeniem władz centralnych oraz rynkiem skarbowych papierów wartościowych, analiza zagadnienia w ramach aktualnego stanu struktury geograficznej UE od momentu pierwszego rozszerzenia UE w 2004 roku, najciekawsze przykłady indywidualnych doświadczeń poszczególnych krajów UE, klarowna struktura książki, zbiorcze tabele, schematy, wykresy, pytania kontrolne i problemy do dyskusji na końcu każdego rozdziału, indeksy: rzeczowy, skrótów, nazwisk bogata bibliografia mało znana w Polsce. Książka kierowana jest do studentów uczelni ekonomicznych do przedmiotów: zarządzanie długiem publicznym, pieniądz i rynek, mechanizm rynku instrumentów skarbowych, finanse publiczne, polityka budżetowa, a także do szerokiego grona praktyków z instytucji publicznych i komercyjnych oraz inwestorów na rynku skarbowych papierów wartościowych.

Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – Stefanicki Robert
Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią prezentującą dyrektywę o nie­uczciwych praktykach handlowych przed­siębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjonowania jednolitego rynku, a szczególnie kształtowania na nim rzetelnych relacji przedsiębiorca-konsument….

Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej – Piasecki Kazimierz
Na zarys sądowego międzynarodowego prawa procesowego Unii Europejskiej składają się trzy bloki tematyczne: międzynarodowe postępowanie cywilne przed sądami państw członkowskich Unii ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przed sądami polskimi jako sądami wspólnotowymi, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem…

Zarządzanie Teoria i praktyka - Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz

Zarządzanie Teoria i praktyka – Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz

 

Wydanie V, zmienione i rozszerzone, podręcznika zarządzania w gospodarce rynkowej, który od 1994 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu. Stale uaktualniany i doskonalony w kolejnych wydaniach, należy do najczęściej polecanych i kupowanych podręczników polskich autorów. Obejmuje wszystkie grupy zagadnień oraz problemy szczegółowe, które tę dyscyplinę tworzą. Do jego istotnych walorów należy powiązanie teorii organizacji i zarządzania z praktyką gospodarczą. Autorzy są bowiem nie tylko nauczycielami akademickimi, ale także często menedżerami i przedsiębiorcami. Klarowna struktura, barwne przykłady, liczne wyróżnienia, tabele i kolorowe rysunki dodatkowo podnoszą jej wartość dydaktyczną.

Anthony Burgess

Anthony Burgess

Nakręcana pomarańcza – Burgess Anthony

 

Miasto nie może sobie poradzić z bandami mordujących i gwałcących wyrostków. Ale pełna makabra zaczyna się, gdy sąd i policja biorą stronę bandytów i zapewniają im bezkarność. Skąd my to znamy?

Mechaniczna pomarańcza – Burgess Anthony
Miasto nie może sobie poradzić z bandami mordujących i gwałcących wyrostków. Pełna makabra zaczyna się, gdy sąd i policja biorą stronę bandytów, zapewniając im bezkarność. Na podstawie książki Stanley Kubrick nakręcił film, który tak jak książka doczekał się miana kultowego. Anthony Burgess stworzył dla tej powieści osobny język. Przekład…

Symfonia Napoleońska – Burgess Anthony
Niezwykły popis erudycji twórcy „Mechanicznej pomarańczy”. Autor oczasach napoleońskich wie niezwykle dużo. I jak je potrafi przedstawić. I ten styl – absolutne arcydzieło w formie… symfonii! Inwencja językowaBurgessa nie zna granic. Bez wątpienia jedna z najważniejszych książek w Polsce ostatnich lat. W genialnym przekładzie Bohdana…

Człowiek z Nazaretu - Burgess Anthony

Człowiek z Nazaretu – Burgess Anthony

 

Obok „Mechanicznej pomarańczy” chyba najsłynniejsza książka A. Burgessa. Wcześniej na podstawie jego scenariusza Franco Zefirelli nakręcił film i serial „Jesus of Nazareth”. W książce Burgessa nie ma prowokacji ani bluźnierstwa, a nawet odstępstwa od chrześcijańskiej ortodoksji, jednakże – jak pisze tłumacz Robert Stiller – „w tych granicach nie znam nic bardziej wyzywającego: gdyż w najzupełniej ortodoksyjnych sytuacjach Burgess ujawnia prawie bez anachronizmu ich szczegółowe i ludzkie implikacje”.

Człowiek i Stres – Terelak Jan F.
Kolejne wydanie znanego podręcznika akademickiego. Poprawione i rozszerzone. Zakres zmian obecnego wydania ma głównie na celu z jednej strony zwiększenie jej przydatności dydaktycznej, a z drugiej – zaprezentowanie wyników badań empirycznych polskich badaczy stresu. Dlatego też wprowadzono po każdym rozdziale Podsumowanie, które ma…

Człowiek podmiot dramatu – Szary Stefan
Tischnerowska filozofia dramatu jest filozoficzną refleksją poświęconą człowiekowi. O człowieku powiedziano w filozofii już bardzo wiele, a pomimo to ciągle pozostaje on tajemnicą do końca niezgłębioną. Tischner włącza się w wielki, trwający nieustannie spór o człowieka. Jego refleksja zostaje określona jako filozofia dramatu. Filozofię dramatu…

Anthony Burgess

A Clockwork Orange - Anthony Burgess

A Clockwork Orange – Anthony Burgess

 

In this nightmare vision of a not-too-distant future, fifteen-year-old Alex and his three friends rob, rape, torture and murder – for fun. Alex is jailed for his vicious crimes and the State undertakes to reform him – but how and at what cost?

A History of Israel – Ahron Bregman
A History of Israel examines Israel`s turbulent history from the first Zionist Congress of 1897 to the present day. Drawing on his considerable experience as historian and journalist, Ahron Bregman offers a balanced exploration of Israel`s past in which the three principal driving themes of Jewish immigration, wars, and attempts to forge peace…

Opactwo Northanger (2007) – Jon Jones
Młoda i pełna wdzięku córka pastora Katarzyna Morland zostaje zaproszona przez przyjaciół rodziny do Bath – modnego uzdrowiska, które jest miejscem interesujących spotkań towarzyskich i rodzących się romansów. Tam poznaje rodzeństwo – Henry’ego Tilneya i jego młodszą siostrę Eleanor. Jednocześnie do Bath przybywają przyjaciele pani Allen, a…

Nakręcana pomarańcza - Burgess Anthony

Nakręcana pomarańcza – Burgess Anthony

 

Miasto nie może sobie poradzić z bandami mordujących i gwałcących wyrostków. Ale pełna makabra zaczyna się, gdy sąd i policja biorą stronę bandytów i zapewniają im bezkarność.

Krwawa gorączka – Higson Charlie
kolejne przygody młodego Jamesa Bonda z akcją na Sardynii piraci, groźny spisek, ponura forteca, bezcenna statuetka trzymająca w napięciu intryga, świetna zabawa Lata dwudzieste XX wieku. Trzynastoletni James Bond, uczeń ekskluzywnej szkoły Eton, wstępuje do tajnego Stowarzyszenia Ryzyka. Wielka przygoda rozpoczyna się już wkrótce na Sardynii,…

Czerwień, żółcień, pomarańcz – Patsy Brooks
Cassie od roku kocha się w Matcie, chłopcu, który przyjechał z Nowego Jorku. Matt jest wprawdzie wobec niej uprzejmy, ale nic nie wskazuje na to, że odwzajemnia jej uczucia. Na domiar złego, przystojny Argentyńczyk, który przez rok ma mieszkać w jej domu okazuje się być bardzo ładną dziewczyną…

Narzeczona Pana Hire – Simenon Georges
Piętnaście dni temu na polach za Villejuif znaleziono zwłoki kobiety, bestialsko zamordowanej. I od tego czasu dozorczyni domu, w którym mieszka pan Hire, bacznie się przygląda lokatorowi. Coś mówi jej, że to on może być mordercą. A pan Hire to taki spokojny samotnik, który wieczorami czeka tylko, kiedy to w domu naprzeciwko pewna służąca…

historia klasa 3 nowa era

historia klasa 3 nowa era

Matura nowa Historia – Machowski Piotr

 

Publikacja zawiera arkusze stworzone na wzór oryginalnych, które będą musieli rozwiązać tegoroczni maturzyści. Mogą się oni spodziewać, że właśnie takie lub bardzo podobne pytania i polecenia spotkają na najbliższej maturze. Unikatowa ze względu na: *komentarz do klucza, zawierający omówienie zamieszczonych w arkuszu zdań ora wskazanie dróg ich rozwiązania; *dokładne omówienie arkusza egzaminacyjnego poziomu podstawowego; *dokładne omówienie arkusza egzaminacyjnego poziomu rozszerzonego; *przykładowe arkusze egzaminacyjne w formie gotowej do powielania i rozwiązywania zarówno indywidualnie, jak i przez całe zespoły klasowe; *klucz odpowiedzi; *modele odpowiedzi, zawierające przykładowe rozwiązania zadań oraz ocenę sposobu rozwiązania.

Krwawa historia smaku – Adamczewski Piotr
Czy wiesz, że mongolscy pasterze piją herbatę z mlekiem i solą, Tybetańczycy do herbaty dorzucają masło, a Kazachowie zachwycają się słoną herbatą ze śmietaną? A słyszałeś, że cynamon był droższy niż złoto i toczono o niego bój równie krwawy jak o goździki czy gałkę muszkatołową?

Matura nowa Fizyka i astronomia – Szklarski Zbigniew
Książka zawiera kompletne arkusze egzaminacyjne. Jest unikatowa, ze względu na: *komentarz do klucza, zawierający omówienie zamieszczonych w arkuszu zadań oraz wskazanie dróg ich rozwiązania; *dokładne omówienie arkusza egzaminacyjnego poziomu podstawowego; *dokładne omówienie arkusza egzaminacyjnego poziomu rozszerzonego; *przykładowe arkusze…

Nowa matura Historia i wos, 1945-XXI wiek poziom podstawowy i rozszerzony Matura i nowe egzaminy predyspozycji Zagadnienia maturalne - Pruszanowski Paweł, Kościałkiewicz Marian

Nowa matura Historia i wos, 1945-XXI wiek poziom podstawowy i rozszerzony Matura i nowe egzaminy predyspozycji Zagadnienia maturalne – Pruszanowski Paweł, Kościałkiewicz Marian

 

W podręczniku zawarto opracowane tematy egzaminacyjne z zakresu historii najnowszej Polski i Świata po 1945 roku, a także zagadnieniami z wiedzy o społeczeństwie i geografii politycznej.

Nowa matura Historia poziom podstawowy standard matury 2005-2007 Arkusze egzaminacyjne – Pruszanowski Paweł
Niniejsza książka powstała z myślą o tych, którzy będą zdawać egzamin maturalny z historii na poziomie podstawowym. Zawiera przykładowe zestawy egzaminacyjne obejmujące swoją tematyką wydarzenia od średniowiecza po XX wiek.

Nowa matura Historia poziom rozszerzony standard matury 2005-2007. Arkusze egzaminacyjne – Makaruk Renata, Tomaszczyk-Pacuła Katarzyna
Niniejsza książka powstała z myślą o tych, którzy będą zdawać egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym. Zawiera przykładowe zestawy egzaminacyjne obejmujące swoją tematyką wydarzenia od średniowiecza po XX wiek.

historia klasa 3 nowa era

Historia w gimnazjum klasa 1 - Pilikowski Jerzy

Historia w gimnazjum klasa 1 – Pilikowski Jerzy

 

W okresie wdrażania nowego systemu szkolnego mogą się pojawić trudności w doborze odpowiednich materiałów do nauki. Książka opisuje te zagadnienia, które muszą być przedstawione w ramach początkowej edukacji historycznej, niezależnie od tego, jak oryginalny i autorski byłby program w danej szkole. Książka będzie przydatna w klasie pierwszej i zapewne w początkach klasy drugiej.

Podróż w świat filozofii – Pilikowski Jerzy
PODRÓŻ W ŚWIAT FILOZOFII Autor: Jerzy Pilikowski klasyfikacja: naukowe kategoria: Filozofia Współcześni filozofowie traktują swoją dyscyplinę jako badanie zakresu i wiarygodności ludzkiego poznania świata. W starożytności, gdy powstawały klasyczne podstawy myśli europejskiej, filozofię rozumiano jako przygotowanie do udanego życia. Wybierzemy…

Słownik szkolny Historia – Pilikowski Jerzy
Autor Słownika szkolnego.Historia Polski ograniczył się do podawania tylko tych faktów, których znajomośc jest niezbędna do zrozumienia problemu czy działalności danej postaci. Do faktów zawsze dołączonych jest parę zdań komentarza, który ma za zadanie otwierać szerszą perspektywę poznawczą. Inne publikacje o encyklopedycznym charakterze zwykle…

Historia Niemiec – Krasuski Jerzy
Niniejsza HISTORIA NIEMIEC jest ich historią polityczną, również dzieje kultury zostały przedstawione z politycznego punktu widzenia. Książka obejmuje historię Austrii, ponieważ do 1867 roku była ona częścią Niemiec, ponowne przyłączenie do Niemiec w 1938 roku zostało powitane przez ludzkość entuzjastycznie, a odrębność od Niemiec wymusili…

Nowa matura Historia Zadania - Talik Jacek, Toma Piotr, Trzeciak Jacek

Nowa matura Historia Zadania – Talik Jacek, Toma Piotr, Trzeciak Jacek

 

Nie jest to typowy zbiór zadań ani też typowy arkusz maturalny. Książka została tak skonstruowana, by czytelnik zapoznał się z głównymi typami zadań, jakie spotka na maturze. Zbiór ten został podzielony na pięć części, ujmując historię od czasów starożytnych po współczesne. W ramach każdej części zamieszczono zadania zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Nowa matura Geografia Zadania – Gut Marcin
Jest to zbiór zadań, które pomogą w przygotowaniu się do matury z geografii. Zakres programowy jest zgodny z materiałem obowiązującym w szkołach ponadgimnazjalnych. Publikacja zawiera 14 rozdziałów, w których zamieszczone zostały treści dotyczące zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Uczeń znajdzie tu przykłady zadań do…

Nowa matura WOS Repetytorium – Krzesicki Piotr
Repetytorium z wiedzy o społeczeństwie powstało z myślą o tych, którzy chcieliby ugruntować swą wiedzę przed egzaminem maturalnym. Pomoże ono poznać praktyczną stronę funkcjonowania społeczeństwa, państwa i świata polityki. Znajdziemy tu również sporo informacji, opatrzonych przykładami, z dziedziny socjologii społecznej, konfliktów…

Nowa matura Matematyka Rozwiązywanie zadań – Uryga Jacek
Nowa matura zaklęcie, które przyprawia o drżenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Tajemnicza edukacyjna zmiana, której nie sposób uniknąć. Wiele narosło wokół niej mitów równie przerażających, co nieprawdziwych. Nie warto się obawiać. Nowa matura jest niepowtarzalną szansą. Na sprawiedliwą ocenę wiedzy, umiejętności, na lepsze wykształcenie,…

matematyka kl 4 M Dobrowolska

matematyka kl 4 M Dobrowolska

Matematyka z plusem 1 Podręcznik – Karpiński Marcin, Dobrowolska Małgorzata, Braun Marcin

 

Ze względów praktycznych podręczniki wydaliśmy w dwóch wersjach: Zakres podstawowy i Zakres podstawowy z rozszerzeniem. Pozostałe książki – Zbiór zadań i Ćwiczenia – są przeznaczone dla obu zakresów nauczania. Dobra tradycja nauczania matematyki Od momentu ukazania się zeszytów gdańskich styl nauczania matematyki stworzony w GWO zyskuje sobie coraz większą liczbę entuzjastów i… naśladowców. Szkolni praktycy cenią sobie wygodę pracy oraz dobre wyniki w nauczaniu, w których uzyskaniu pomagają im podręczniki Matematyka z plusem. Lekcja plus lekcja plus lekcja… Materiał nauczania został podzielony na gotowe jednostki lekcyjne. Pomaga to nauczycielom w dobrej i efektywnej organizacji pracy. Solidna porcja zadań Jest w czym wybierać. Oprócz zawartości podręcznika, czyli zadań wprowadzających, wzorcowych rozwiązań zadań, obszernego zestawu zadań utrwalających i powtórzeniowych oraz zadań projektowych, jest jeszcze pokaźny Zbiór zadań i Ćwiczenia, również z przyzwoitą liczbą zadań. Podręczniki LEPSZEJ SZKOŁY Podręczniki Matematyka z plusem są objęte programami edukacyjnym: Klasówka po gimnazjum oraz Klasówka w II klasie. Nr dopuszczenia: 383/02

Matematyka z plusem 4 Podręcznik – Dobrowolska Małgorzata, Zarzycki Piotr, Jucewicz Marta
Drzewo genealogiczne M+ rozpoczyna się w czasach zeszytów gdańskich ? książek, które nauczyciele matematyki przyjęli z prawdziwym entuzjazmem. Tradycję zeszytów z powodzeniem kontynuuje Matematyka z plusem ? seria ulubiona przez uczniów i nauczycieli. Podręczniki są dostosowane do możliwości każdego ucznia: uwzględniając potrzeby najsłabszych,…

Vademecum Chemia – Dubiel Małgorzata, Pabian Joanna
Książkę podzielono na trzy rozdziały: Chemia ogólna, Chemia organiczna, Chemia nieorganiczna. Ponadto zamieszczono w niej słowniczek oraz podstawowe tablice.

Matematyka z plusem 6 Podręcznik z suplementem - Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin

Matematyka z plusem 6 Podręcznik z suplementem – Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin

 

Liczby naturalne i ułamki Pola wielokątów Figury przestrzenne Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych Konstrukcje geometryczne Nr dopuszczenia: 242/01

Małgorzata P. 2010-07-19
Jestem zadowolona z waszych usług, szybka dostawa. Polecam wszystkim
Ocena: 5

Justyna B. 2010-10-08
Przesłany podręcznik jest już wersją nieaktualną – opinia negatywna
Ocena: 1


 

Matematyka z plusem 6 Zeszyt ćwiczeń Geometria – Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Zarzycki Piotr
Zeszyty ćwiczeń to podstawowe źródło zadań w klasach IV-VI. Zadania z podręczników (ćwiczenia utrwalające, sprawdzające zrozumienie tematu oraz trudniejsze, dla uczniów zdolnych) można traktować jako uzupełniające. WARTO WIEDZIEĆ Nawiązywanie do codziennych doświadczeń uczniów w nauczaniu matematyki owocuje nie tylko ich zainteresowaniem…

Preparation aux examens Alte 1 A2 + CD – Bazan Małgorzata, Ćwikła Maria, Rydz Anna i inni
Ksiązka zawiera zestaw ćwiczeń adresowanych do osób sposobiących się do egzaminu z języka francuskiego w celu zdobycia certyfikatu. Zaletą zeszytu jest to, iż może jednocześnie służyć do realizacji kursu w procesie dydaktycznym, krok po kroku, w interakcji nauczyciel – uczeń. Drugim w kolejności odbiorcą będzie nauczyciel, który znajdzie w nim…

matematyka kl 4 M Dobrowolska

Matematyka 3 Zeszyt ćwiczeń gimnazjum (Płyta CD) - Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin i inni

Matematyka 3 Zeszyt ćwiczeń gimnazjum (Płyta CD) – Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin i inni

 

NOWA WERSJA zeszytu ćwiczeń dostosowana do nowej podstawy programowej oraz wzbogacona o CD-ROM. Zadania umieszczone w zeszycie ćwiczeń oszczędzają czas lekcji, stanowiąc praktyczne uzupełnienie podręcznika Matematyka 3.

Matematyka z plusem 1 Zeszyt ćwiczeń + CD - Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin

Matematyka z plusem 1 Zeszyt ćwiczeń + CD – Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin

 

Nowa wersja zeszytu ćwiczeń dostosowana do nowej podstawy programowej. Seria wyróżniona przez Polską Akademię Umiejętności Metody nauczania, stosowane w naszych podręcznikach, zostały wyróżnione przez niezależnych specjalistów – spośród wszystkich książek do nauczania matematyki w gimnazjum Polska Akademia Umiejętności uznała za najlepsze podręczniki Matematyki z plusem. WARTO WIEDZIEĆ: Podręczniki składają się z gotowych jednostek lekcyjnych. Każda z nich kończy się krótkim testem podsumowującym. Na końcu każdego rozdziału zamieściliśmy obszerny zbiór Zadań uzupełniających. Systematyczne sprawdzanie wiedzy za pomocą testów oraz zadania o treści nawiązującej do innych dziedzin pomagają w przygotowaniu uczniów do egzaminu. Zadania umieszczone w zeszytach ćwiczeń oszczędzają czas lekcji, stanowiąc praktyczne uzupełnienie podręcznika.

Jolanta D. 2009-07-29
Ćwiczenia są dobrze dopracowane zatwierdzone przez nauczycieli i pozytywne opinie uczniów polecam
Ocena: 5


 

Nasza klasa MAC Edukacja

Dyscyplina i kierowanie klasą - Edwards Clifford H.

Dyscyplina i kierowanie klasą – Edwards Clifford H.

 

Książka: – zawiera przegląd rodzinnych, społecznych i szkolnych źródeł problemów z dyscypliny, który ma pomóc w autodiagnozie i wypracowaniu przyszłym i obecnym nauczycielom własnej teorii zarządzania klasą – przedstawia osiem sprawdzonych empirycznie systemów zachowania dyscypliny w klasie. Wśród nich znajdują się teorie psychologiczne (Burrhusa F. Skinnera, Erica Berne), psychiatryczne i psychoterapeutyczne (Rudolfa Dreikusa, Lee Cantera) – relacjonuje główne problemy dyscyplinarne, takie jak; przemoc w szkole czy skutki kulturowego, społecznego i etnicznego zróżnicowania uczniów – podsuwa sposoby postępowania i wypracowania własnych metod pracy z uczniami agresywnymi i modelu przeciwdziałania przemocy w szkole – jest napisana przystępnym jezykiem, z licznymi przykładami z życia szkolnego

Medycyna niekonwencjonalna – Adams David G.
Książka prezentuje metody leczenia stosowane na świecie, odkryte na nowo w czasach obecnych, udoskonalane za pomocą nowoczesnych technologii lub kultywowane w niezmienionej formie od wielu wieków.

Kierowanie projektem – Davidson Jeff
Potrzebujesz tylko 10 minut, aby nauczyć się jak : zbudować zwycięski zespół, który osiągnie to co zaplanowałeś, sporządzić i nie przekroczyć budżetu, sporządzić plan realizacji projektu oraz monitorować twoje postępy na jego każdym etapie.

nasza klasa MAC Edukacja

Dolny Śląsk Edukacja regionalna

 

Zgodnie z zapisem w ustawie MEN nauczyciele są zobowiązani do zapoznawania uczniów z utworami pochodzącymi z regionu zamieszkania (w ramach tzw. edukacji regionalnej). Nasza publikacja jest antologią utworów pochodzących z regionu Dolnego Śląska. Utwory zostały dobrane z uwzględnieniem wieku i zainteresowań młodego odbiorcy. Książka zawiera około 100 tekstów, których tematyka związana jest z Dolnym Śląskiem. Składa się z trzech rozdziałów: Rozdział 1 to legendy i podania. Pochodzą z większości dolnośląskich powiatów, a ich różnorodna tematyka prezentuje główne wątki charakterystyczne dla ludowych podań. Niektóre legendy zostały przytoczone w kilku wersjach, a każda jest opatrzona przystępnym komentarzem etnologa, będącym doskonałą pomocą podczas omawiania utworu na lekcji. W rozdziale 2 znajdują się wiersze i piosenki. Są to utwory Niemców i Polaków – dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska. W wierszach czytelnik znajdzie zachwyt nad pięknem tej ziemi, ale też zadumę nad niełatwymi losami tych, którym przyszło tu żyć. Opowiadania, wspomnienia i reportaże są tematem rozdziału 3. Są to utwory prozatorskie mówiące o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na Dolnym Śląsku. Zostały ułożone chronologicznie, poczynając od opisu odkryć archeologicznych sprzed 3000 lat, a kończąc na tekście o powodzi tysiąclecia z 1997 roku. Są wśród nich opowiadania, reportaże i fragmenty pamiętników. Teksty zostały opatrzone licznymi zdjęciami i starymi rycinami z Dolnego Śląska. Aby ułatwić pracę z książką, przy każdym tytule podano nazwę powiatu, którego dany tekst…

Edukacja regionalna Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej – Piwońska Zofia
Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie edukacji regionalnej. Propozycje rozwiązań metodycznych. Formy kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Materiały pomocnicze.

Noddy Spadająca gwiazda
W Krainie Zabawek jak zwykle jest piękny słoneczny dzień. Noddy i jego przyjaciele zapraszają do zabawy wszystkie maluchy. Co zrobić, kiedy wszyscy wszystko gubią? Jaki złośliwy żart wymyślą tym razem Spryciarz i Gobo? Jak zakończy się zabawa w szukanie skarbu? Wszystkiego dowiecie się, czytając zupełnie wyjątkowe książeczki o przygodach małego…

Nasza klasa, nasza szkoła - Górska Marta

Nasza klasa, nasza szkoła – Górska Marta

 

Nasza klasa, nasza szkoła pozwoli Wam ocalić od zapomnienia uczniowskie lata. To jedyny w swoim rodzaju notatnik, w którym możecie uwiecznić wyjątkowe chwile z życia swojej klasy – zabawne incydenty, pamiętne wydarzenia czy zwariowane wycieczki klasowe. Znajdziecie tu też miejsce na opisanie kolegów ze szkolnej ławy oraz bardziej i mniej lubianych nauczycieli, a także na relacje ze spotkań klasowych. Niewątpliwym atutem publikacji jest również praktyczny dział przeznaczony na dane teleadresowe towarzyszy szkolnej „niedoli”. Nasz notatnik został pomyślany tak, aby mogły z niego korzystać zarówno osoby, dla których szkolne czasy są już wspomnieniem, jak i obecni uczniowie. Nasza klasa, nasza szkoła odznacza się utrzymaną w nostalgicznym stylu szatą graficzną, która idealnie koresponduje z charakterem publikacji.

Szlaczki sześciolatka – Podgórska Anna
Prezentowana książeczka została opracowana z myślą o dzieciach, które wkrótce rozpoczną naukę pisania. Zestaw przygotowanych ćwiczeń pozwala dziecku krok po kroku doskonalić swoje umiejętności. Interesujące zadania, barwne ilustracje oraz zestaw naklejek uatrakcyjnią dziecku naukę, a nagroda-naklejka w formie medalu zmotywuje je do dalszej…

Księżyc nad Zakopanem – Nurowska Maria
„Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego zostałam pisarką? Kiedy pytają mnie o to czytelnicy, myślę sobie, że moim życiem zawsze rządził przypadek, więc i pisarką zostałam przypadkiem”. Autobiograficzna książka Marii Nurowskiej to nie tylko zapis twórczego rozwoju i historii powstawania kolejnych powieści jednej z najchętniej…

Zioła w przedszkolu – Rusch Martina
Pachnący ziołami ogród jest idealnym sposobem na uczenie dzieci szacunku do przyrody. Zioła mają różnorodne zastosowanie w gotowaniu, zabawach i majsterkowaniu, jak również niosą człowiekowi ulgę w wielu codziennych niedyspozycjach. Pielęgnując swój własny ogródek dzieci rozwijają w sobie troskliwość i odpowiedzialność. Autorka zebrała cenne…

nasza klasa MAC Edukacja

Nasza klasa - Słobodzianek Tadeusz

Nasza klasa – Słobodzianek Tadeusz

 

Nasza klasa – historia dziesięciu uczniów z jednej klasy – Polaków i Żydów – opowiedziana od roku 1925 aż po współczesność. Koleżanki i koledzy wspólnie bawią się i śpiewają. Wraz z nadejściem dorosłości zgodne zabawy się kończą. Wybucha wojna, do miasteczka wkracza najpierw radzieckie, a potem niemieckie wojsko. Antysemityzm wybucha w serii gwałtów, morderstw, tortur i kulminuje w masowym pogromie. Niemal wszyscy miejscowi Żydzi giną spaleni w stodole albo zamordowani na rynku. Nielicznym udaje się cudem przeżyć. Przemoc nie ustępuje wraz z zakończeniem wojny. Zaczyna się rozliczanie przeszłości, której tak naprawdę rozliczyć się nie da. Nasza klasa to wstrząsająca opowieść o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w XX wieku, o zbiorowej winie, o prawdzie, która okazuje się nikomu niepotrzebna, oraz o historii, której nie da się osądzić, odtworzyć ani nawet wytłumaczyć. Prapremiera Naszej klasy odbyła się 23 września 2009 w prestiżowym The National Theatre w Londynie (Our Class, przekł. Ryan Craig, reż Bijan Sheibani). Sztuka miała bardzo dobre recenzje i wznieciła w Wielkiej Brytanii gorącą dyskusję.

San – Budziński Tadeusz
San to nie tylko rzeka, to cała południowo-wschodnia Polska z tym wszystkim, co w niej unikatowe, wspaniałe, niepowtarzalne. Jest na każdym swym odcinku przepiękny i na każdym inny, niezapomniany. Rwący, dziki, czasami aż rozszalały w górnym biegu, gdy przebija się przez Bieszczady, potem, spadając na niziny, bardziej dostojny, wytrwale dąży do…

Słodka pokusa – Gwiaździński Tadeusz
Książka prezentuje zbiór siedemdziesięciu oryginalnych receptur na niebanalne desery i słodkie wypieki. Niepowtarzalność i nowatorstwo przepisów zainspiruje większych, a także mniejszych łasuchów do własnoręcznego wykonania niektórych słodkości. Może będzie to tort z białego maku lub czekoladowe sufleciki z migdałami, a może niezwykle kolorowy,…

Nasza klasa i co dalej - Lenarczyk Ewa

Nasza klasa i co dalej – Lenarczyk Ewa

 

Sabina, Monika, Irenka, Joanna i Ewa to dojrzałe kobiety, którym nie układają się związki małżeńskie. Miłość, która popchnęła je do ołtarza, z czasem wyraźnie traci na sile, a proza wspólnego życia i szara codzienność zaciera uczucie. W ich oczach mężczyźni, których wybrały, są obecnie jedynie karykaturami tych, którzy stali na ślubnym kobiercu. Bohaterki dzięki portalowi Nasza Klasa odnajdują swoje pierwsze, młodzieńcze miłości i nawiązują z nimi ponowny kontakt. Niezwykłym zbiegiem okoliczności losy wszystkich kobiet zaczynają się uplatać w jedną wciągającą sieć. „Nasza klasa i co dalej” w piękny sposób pokazuje trudy partnerskiego współżycia kobiety z mężczyzną. Tłumaczy, dlaczego należy nieustannie dbać o bliskość, szacunek i miłość. Daje nadzieję, przekonując, że najważniejsze są marzenia, a uczucie można, a nawet trzeba odbudować, jeżeli jest ono wielkie, prawdziwe i ponadczasowe. „Nasza Klasa” to dla Polaków niesamowity portal społecznościowy. Dla mnie, jak i dla wielu kobiet i mężczyzn, okazał się przekleństwem i błogosławieństwem. Otworzył oczy i duszę, wprowadził zamęt w życiu, ale i przywrócił młodość oraz marzenia. – Ewa Lenarczyk Ewa Lenarczyk z domu Borkowska, z rodu Jasińskich (ur. 1956, Elbląg). W 1975 roku przeniosła się do Gdańska, gdzie między innymi zarządzała Halą Targową na Zaspie. Obecnie zajmuje się marketingiem sieciowym Polskiego Kolagenu. Blisko 15 lat mieszkała w malowniczej kaszubskiej wsi, a obecnie znów przeprowadziła się do Trójmiasta. Jako pisarka zadebiutowała w styczniu 2010 roku ponadczasową powieścią…

Nasza wspaniała inna rodzina – Ewa Sawicka
Coraz częściej rodzinę tworzą rodzice i tylko jedno dziecko czy jeden rodzic (ewentualnie babcia) i jedno/dwoje dzieci, gdy tata odszedł lub umarł. Jak o tak trudnych sprawach rozmawiać z kilkulatkiem? Jak wprowadzić w jego życie nowego partnera mamy i jak pomóc mu funkcjonować w dwóch domach po rozwodzie rodziców? Co robić, by nie czuć się…

Zmiana I co dalej – Buzan Tony
Zmiany zachodzą w nas i wokół nas nieustannie. Pojawiają się w pracy, szkole, w domu, w naszym zdrowiu i zdrowiu najbliższych, relacjach z żoną, mężem, dziećmi, szefem, przyjaciółmi, w naszych planach, marzeniach, upodobaniach. Tony Buzan pokazuje w jaki sposób użyć dynamiki przychodzących zmian, tak by płynąć jak surfer, który czerpie siłę z…

Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 2. box - Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska

Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 2. box – Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska

 

Komplet: Podręcznik cz. 6-10, Domowniczek cz. 6-10, Wycinanki cz. 2, suplement Wielkanoc.

Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1. box – Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska
Komplet: Podręcznik cz. 1-5, Domowniczek cz. 1-5, Wycinanki cz. 1, Lekturnik.

A kto to? SROKA – Joanna Liszewska, Anna Nowakowska
A kto to? Twoja ulubiona seria książeczek o przyrodzie. Poznaj nowych przyjaciół, dowiedz się jak żyją, co lubią, czym się różnią od Ciebie. Wybierz się z rodzicami, dziadkami, opiekunami na pierwszą wyprawę w świat przyrody. Już nie pytasz „A kto to?” Już wiesz. To SROKA. Twój nowy przyjaciel.

J Niemiecki Der di das neu

Der die das neu 4 Zeszyt ćwiczeń - Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

Der die das neu 4 Zeszyt ćwiczeń – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

 

Zeszyt ćwiczeń będący uzupełnieniem podręcznika do nauki języka niemieckiego dla klasy IV „der, die, das”. Zeszyt wchodzi w skład kompletu : – podręcznika – kasety magnetofonowej – poradnika dla nauczyciela.

Katarzyna R. 2010-10-26
Jestem bardzo zadowolona z zakupu w TaniaKsiazka.pl. Szybka dostawa, towar bez zarzutu. POLECAM
Ocena: 5


 

Der die das neu 5 Zeszyt ćwiczeń – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Podręcznik prezentuje tematy dotyczące zainteresowań i problemów życia codziennego piątoklasistów. Zawiera różnorodne ćwiczenia, rozwijające wszystkie sprawności językowe, a testy dla uczniów zamieszczone w zeszycie ćwiczeń pomagają ocenić im zdobyte umiejętności.

Der die das neu 2 Podręcznik z płytą CD Kurs kontynuacyjny – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Podręcznik do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum Nr dopuszczenia: 114/03

Der die das neu 6 Podręcznik z płytą CD – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego prezentowany w podręczniku dostosowany jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci. Pełne wdzięku i fantazji rysunki sprzyjają utrwaleniu poznanego słownictwa i konstrukcji gramatycznych, przemawiają do wyobraźni uczniów i uatrakcyjniają naukę. Materiał ilustracyjny wzbogaca również wiedzę uczniów na…

J Niemiecki Der di das neu

Der die das neu 2 Materiały pomocnicze dla nauczyciela – Baranek Milada, Kubicka Aleksandra

 

Niniejsza publikacja zawiera materiały dodatkowe dla nauczycieli pracujących z częścią 2. Serii der, die, das neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum. Kurs kontynuacyjny. W publikacji znaleźć można test semestralny i roczny, quiz, propozycje prac projektowych.

ich und du 2 Poradnik dla nauczyciela – Kubicka Aleksandra
ich und du to nowy kurs – znanego zespołu autorskiego – do nauki języka niemieckiego. Jest to kurs sześcioletni, przeznaczony dla dzieci rozpoczynających naukę języka w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do rozumienia i komunikowania się w języku niemieckim. Wiersze, piosenki, zabawy, gry – tak…

ich und du 4 Poradnik dla nauczyciela – Kubicka Aleksandra
Poradnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe omówienie kursu oraz metody pracy z dziećmi. Nauczyciel znajdzie w nim również rozkład materiału, przykładowe scenariusze lekcji, opisy gier i zabaw oraz propozycje ćwiczeń na lekcje powtórzeniowe.

Der die das neu 1 Podręcznik z płytą CD Kurs kontynuacyjny - Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

Der die das neu 1 Podręcznik z płytą CD Kurs kontynuacyjny – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum Nr dopuszczenia: 152/02

J Niemiecki Der di das neu

Der die das neu 4 Podręcznik z płytą CD - Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

Der die das neu 4 Podręcznik z płytą CD – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

 

Podręcznik prezentuje tematy dotyczące zainteresowań i problemów życia codziennego czwartoklasistów. Zawiera różnorodne ćwiczenia, rozwijające wszystkie sprawności językowe.Szata graficzna i pełne fantazji rysunki pobudzają wyobraźnię i skłaniają uczniów do odważnego formułowania wypowiedzi. Liczne zdjęcia, a także teksty piosenek, gry i zabawy dydaktyczne przybliżają dzieciom realia krajów niemieckojęzycznych. Nr dopuszczenia: 155/00

Der die das neu 1 Zeszyt ćwiczeń z płytą CD – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Zeszyt ćwiczeń to zbiór różnorodnych zadań, gier i zabaw językowych, dzięki którym uczniowie utrwalają i poszerzają poznany materiał. Skonstruowany jest tak samo jak podręcznik. Każdej fazie z podręcznika (A, B, C…) odpowiada zestaw ćwiczeń (A1, A2, A3…). Każdy rozdział kończy test do samooceny, który umożliwia uczniom poznanie swoich…

ich und du 1 Podręcznik do języka niemieckiego z płytą CD – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Podręcznik dla klasy pierwszej składa się z 12 jednostek. Każda jednostka to: – strona rozdziałowa, na której prezentowane jest nowe słownictwo – minidialogi, które uczą komunikacji – piosenka, dzięki której dzieci łatwiej zapamiętują nowe słowa i zwroty – zadanie na rozumienie ze słuchu. Do każdej strony tytułowej przygotowane zostało…

ich und du 3 Podręcznik do języka niemieckiego z płytą CD – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
Podręcznik dla klasy trzeciej składa się z 14 jednostek oraz zeszytu do nauki słówek. Jak w części pierwszej każda jednostka składa się ze strony rozdziałowej, prezentującej nowe słownictwo, strony z minidialogami, tekstu towarzyszącemu nagraniu oraz z zadania na rozumienie ze słuchu. Dziesięć pierwszych jednostek dotyczy tematów takich jak:…

Der die das neu 3 Zeszyt ćwiczeń z płytą CD Kurs kontynuacyjny - Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

Der die das neu 3 Zeszyt ćwiczeń z płytą CD Kurs kontynuacyjny – Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna

 

Ostatnia część serii podręczników dla uczniów gimnazjum kontynuujących naukę języka niemieckiego. Obejmuje tematy takie jak: plany na przyszłość, rola mediów w codziennym życiu, ochrona środowiska naturalnego, problemy i konflikty w rodzinie i szkole. Różnorodne ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, prace projektowe, testu do samooceny maja na celu usystematyzowanie i utrwalenie zarówno słownictwa, jak i zagadnień gramatycznych.

 

Przeczytaj także