Zarządzanie teoria i praktyka

Zarządzanie teoria i praktyka

Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka Państw Unii Europejskiej - Marchewka Bartkowiak Kamilla

Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka Państw Unii Europejskiej – Marchewka Bartkowiak Kamilla

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej od 2004 roku. Książka ma formułę podręcznika akademickiego, w którym, oprócz zbiorczej analizy problemu, przedstawiono indywidualne przykłady rozwiązań stosowane w poszczególnych państwach. Najważniejsze zalety książki: syntetyczne ujęcie problematyki zarządzania zadłużeniem władz centralnych oraz rynkiem skarbowych papierów wartościowych, analiza zagadnienia w ramach aktualnego stanu struktury geograficznej UE od momentu pierwszego rozszerzenia UE w 2004 roku, najciekawsze przykłady indywidualnych doświadczeń poszczególnych krajów UE, klarowna struktura książki, zbiorcze tabele, schematy, wykresy, pytania kontrolne i problemy do dyskusji na końcu każdego rozdziału, indeksy: rzeczowy, skrótów, nazwisk; bogata bibliografia mało znana w Polsce. Książka kierowana jest do studentów uczelni ekonomicznych do przedmiotów: zarządzanie długiem publicznym, pieniądz i rynek, mechanizm rynku instrumentów skarbowych, finanse publiczne, polityka budżetowa, a także do szerokiego grona praktyków z instytucji publicznych i komercyjnych oraz inwestorów na rynku skarbowych papierów wartościowych.

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził…

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświecona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych….

Zarzadzanie teoria i praktyka

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka – Hamrol Adam, Mantura Władysław

Nowe wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków. Autorzy uzupełnili tekst o najnowsze dane i wiadomości, które pojawiły się w literaturze przedmiotu w ostatnim czasie. Książka polecana przez specjalistów TNOiK.

Farmakokinetyka Teoria i praktyka – Hermann Tadeusz
Jest to nowoczesny podręcznik przedstawiający losy leku w organizmie człowieka, tj. szybkość jego wchłaniania, rozmieszczenie w poszczególnych tkankach i narządach oraz eliminację leku i jego metabolitów. Autor nie zajmuje się losami poszczególnych leków, lecz wskazuje na właściwości farmakokinetyczne, które decydują o schemacie dawkowania,…

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Teoria i praktyka – Żuber Ryszard
W publikacji autor przedstawił szereg oryginalnych badań dotyczących barier rozwoju ?rmy, źródeł ?nansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności. Ważne jest też omówienie zagadnień restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transferu…

Zarządzanie strategiczne w teorii i w praktyce firmy – Stabryła Adam
W publikacji przedstawiono:- koncepcję zarządzania strategicznego,- typologię strategii zarządzania,- kierunki wykorzystywania analizy preferencji w zarządzaniu strategicznym,- analizę strategiczną,- planowanie strategiczne,- implementację strategii i kontrolę strategiczną.Oprócz podstaw teoretycznych i metodologicznych praca zawiera empiryczne…

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka - Adam Korczowski

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka – Adam Korczowski

Nie ryzykuj! Unikniesz przykrych niespodzianek! Definicje ryzyka, jego parametry i obszary zagrożeń Identyfikacja czynników ryzyka, szacowanie skutków i szybka reakcja Praktyczne przykłady, metody analizy i błędy w zarządzaniu ryzykiem Każdy projekt, program czy dowolne przedsięwzięcie z założenia obarczone są pewnym ryzykiem. Nie da się z góry przewidzieć wszystkich szczegółów i możliwych opóźnień, wymusić od zaangażowanych osób obietnicy dotrzymania terminu ani tak zakląć losu, by nie zrobił jakiegoś złośliwego psikusa. Można jednak ograniczyć ryzyko przez właściwe zaplanowanie całego procesu, wskazanie punktów projektu najbardziej narażonych na błędy i oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Takie działanie pozwala wystarczająco szybko zareagować na pojawiające się problemy i wydatnie przyspieszyć tempo prac. Książka „Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka” traktuje właśnie o wszelkich aspektach minimalizowania ryzyka związanego z wdrażaniem projektu informatycznego. Z tego podręcznika dowiesz się, co to jest cykl życia projektu, jak rozpisać jego poszczególne fazy, w jaki sposób oceniać ryzyko i koordynować pracę wielu osób w obszarach objętych kontrolą. Nauczysz się zauważać potencjalne zagrożenia i nie dopuszczać do powstawania wymiernych strat. Ponadto znajdziesz tu życiowe przykłady radzenia sobie w trudnych sytuacjach — do wykorzystania w Twojej własnej praktyce. Cykl życia projektu i zarządzania ryzykiem Metodyki zarządzania ryzykiem Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym Zarządzanie ryzykiem w programach,…

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka – Marek Ciecierski
Tematyka wywiadu biznesowego jest na rynku wydawniczym ledwie zauważalna. Obejmuje nieliczne prace przyczynkarskie oraz tłumaczenia książek z języków obcych. Powody wiążą się z niewielkim zakresem tego typu działań w polskich firmach. Nieliczne są także rodzime środowiska badawcze i eksperckie, zainteresowane ta problematyką. Autor kompetentnie…

Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce – Wiesław Żółtkowski
Wiesław Żółtkowski jest bankowym ekspertem i menedżerem z dużym doświadczeniem praktycznym. Pracował w Departamencie Polityki Pienieżnej NBP, potem pełnił kierownicze stanowiska w kilku bankach. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu BOŚ SA, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA….

Zarzadzanie teoria i praktyka

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka - Oleksyn Tadeusz

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka – Oleksyn Tadeusz

W ostatnich latach wzrosło niepomiernie zainteresowanie kompetencjami zarówno organizacji, jak i pracowników. Oferowana książka podejmuje to wyzwanie. Autor wyjaśnia pojęcia związane z zarządzaniem kompetencjami i rolami organizacyjnymi, podaje charakterystyki najważniejszych kompetencji, opisuje przywództwo od strony kompetencji i ich zwiększania. Omawia portfele kompetencji najważniejszych grup ludzi związanych z sektorem przedsiębiorstw: przedsiębiorców-biznesmenów, menedżerów i liderów (pokazując różnice między nimi), specjalistów, pracowników merytoryczno-wykonawczych i operacyjnych. Charakteryzuje także zarządzanie własnymi kompetencjami (self-management). Obecne, drugie wydanie zostało zaktualizowane i rozszerzone, między innymi o zaprezentowane w załącznikach profesjogramy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – Oleksyn Tadeusz
Książka ta nie jest typowym podręcznikiem „porządkującym wiedzę” z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), lecz raczej pozycją, która ma zachęcić Czytelników do samodzielnego, krytycznego myślenia i własnych poszukiwań. Jej celem jest refleksja nad istotą i ewolucją zarządzania kadrami na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnienim…

Zarządzanie długiem publicznym,Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej - Kamila Marchewka-Bartkowiak

Zarządzanie długiem publicznym,Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej – Kamila Marchewka-Bartkowiak

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej od 2004 roku. Książka ma formułę podręcznika akademickiego, w którym, oprócz zbiorczej analizy problemu, przedstawiono indywidualne przykłady rozwiązań stosowane w poszczególnych państwach. Najważniejsze zalety książki: syntetyczne ujęcie problematyki zarządzania zadłużeniem władz centralnych oraz rynkiem skarbowych papierów wartościowych, analiza zagadnienia w ramach aktualnego stanu struktury geograficznej UE od momentu pierwszego rozszerzenia UE w 2004 roku, najciekawsze przykłady indywidualnych doświadczeń poszczególnych krajów UE, klarowna struktura książki, zbiorcze tabele, schematy, wykresy, pytania kontrolne i problemy do dyskusji na końcu każdego rozdziału, indeksy: rzeczowy, skrótów, nazwisk bogata bibliografia mało znana w Polsce. Książka kierowana jest do studentów uczelni ekonomicznych do przedmiotów: zarządzanie długiem publicznym, pieniądz i rynek, mechanizm rynku instrumentów skarbowych, finanse publiczne, polityka budżetowa, a także do szerokiego grona praktyków z instytucji publicznych i komercyjnych oraz inwestorów na rynku skarbowych papierów wartościowych.

Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – Stefanicki Robert
Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią prezentującą dyrektywę o nie­uczciwych praktykach handlowych przed­siębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjonowania jednolitego rynku, a szczególnie kształtowania na nim rzetelnych relacji przedsiębiorca-konsument….

Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej – Piasecki Kazimierz
Na zarys sądowego międzynarodowego prawa procesowego Unii Europejskiej składają się trzy bloki tematyczne: międzynarodowe postępowanie cywilne przed sądami państw członkowskich Unii ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przed sądami polskimi jako sądami wspólnotowymi, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem…

Zarządzanie Teoria i praktyka - Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz

Zarządzanie Teoria i praktyka – Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz

Wydanie V, zmienione i rozszerzone, podręcznika zarządzania w gospodarce rynkowej, który od 1994 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu. Stale uaktualniany i doskonalony w kolejnych wydaniach, należy do najczęściej polecanych i kupowanych podręczników polskich autorów. Obejmuje wszystkie grupy zagadnień oraz problemy szczegółowe, które tę dyscyplinę tworzą. Do jego istotnych walorów należy powiązanie teorii organizacji i zarządzania z praktyką gospodarczą. Autorzy są bowiem nie tylko nauczycielami akademickimi, ale także często menedżerami i przedsiębiorcami. Klarowna struktura, barwne przykłady, liczne wyróżnienia, tabele i kolorowe rysunki dodatkowo podnoszą jej wartość dydaktyczną.

w domu i rodiznie jezusa

w domu i rodiznie jezusa

Religia 1 W domu Bożym i rodzinie Jezusa Podręcznik

W domu Bożym i rodzinie Jezusa – podręcznik dla klasy 1 Podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej przygotowany do ogólnopolskiego programu katechetycznego, zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Atrakcyjna, barwna szata graficzna i ilustracje dostosowane do wieku dziecka sprawiają, że każda katecheza może stać się odkrywaniem Boga w otaczającym świecie.

Religia 2 Bliscy sercu Jezusa Podręcznik
Bliscy sercu Jezusa – podręcznik dla klasy 2 szkoły podstawowej Celem kształcenia w drugiej klasie jest: – usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy religijnej dziecka; – ugruntowanie wcześniej poznanych wiadomości; – uświadomienie potrzeby ustawicznej pracy nad sobą; – ukazanie miłosiernego Boga przemawiającego do człowieka w słowach Pisma…

Religia 3 Jezusowa wspólnota serc Podręcznik
Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej. Celem kształcenia w klasie trzeciej jest: – rozwój umiejętności wnioskowania; – zdobycie umiejętności analizy obrazu w połączeniu z tekstem; – kształtowanie umiejętności uzyskiwania odpowiedzi w połączeniu z prawdami teologicznymi dzięki zastosowanym ćwiczeniom; – kształtowanie…

Z Maryją na spotkanie Jezusa - Benedykt XVI

Z Maryją na spotkanie Jezusa – Benedykt XVI

W niebie mamy Matkę. Jest to Matka Boga, Matka Bożego Syna i nasza Matka. On sam to powiedział. Uczynił Ją naszą Matką, gdy powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”. Książka „Z Maryją na spotkanie z Jezusem” to zbiór myśli Benedykta XVI o Maryi, Matce Jezusa, adresowany do dzieci. Dzięki zebranym rozważaniom każde dziecko może dowiedzieć się czegoś więcej o Matce Pana Jezusa i poczuć Jej obecność w swoim sercu. Książeczkę można wykorzystać na katechezie lub w domu.

Kto wierzy, nigdy nie jest sam – Benedykt XVI
Wiele tysięcy ludzi w różnym wieku uczestniczyło w nabożeństwach i spotkaniach z Ojcem Świętym, słuchało kazań i przemówień papieskich, wypełniało place i ulice, modliło się i wyśpiewywało publicznie swoją wiarę. Każdy z wierzących tak bardzo mocno przyznawał się do niej, że postawa ta z pewnością znajdzie odbicie również w dalszym codziennym…

Encyklika Spe Salvi – Benedykt XVI
Najnowsza encyklika Benedykta XVI. „Odkupienie”, zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i…

w domu i rodiznie jezusa

Cuda Pana Jezusa - Wójcik Urszula

Cuda Pana Jezusa – Wójcik Urszula

Pierwsza na rynku księgarskim książka przeznaczona do pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą. Autorka wykorzystała tu swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe – jako surdopedagog i katecheta pracuje na co dzień w jednym ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Krakowie. Cuda Pana Jezusa to zbiór tekstów biblijnych dostosowanych do odbioru przez osoby niesłyszące, napisany prostym, zrozumiałym językiem. Przepiękne ilustracje wykonane przez niesłyszącą uczennicę Joannę Łapkę oraz zestawy ćwiczeń dodatkowo pomagają lepiej zrozumieć i utrwalać treść lektury. Książka z przeznaczeniem do pracy katechetycznej w szkole, ale również do pracy w rodzinie, może być pomocna do pracy w wychowaniu religijnym w każdym domu. Książka Cuda Pana Jezusa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz upośledzonej w stopniu lekkim oraz uczniów klas I–III. Ma ona na celu: wypełnić istniejącą lukę w pomocach katechetycznych do surdokatechezy, ułatwić pracę katechetyczną surdokatechetom, umożliwić osobom z uszkodzonym słuchem poznanie i zrozumienie perykop biblijnych, pomóc rodzicom dzieci z uszkodzonym słuchem w ich wychowaniu religijnym.

Lochy Pasłęka – Wójcik Ryszard
To książka, która jest wypowiedzeniem wojny biurokratycznym ustawiaczom barier i strażnikom przestarzałych norm prawnych hamujących rozwój eksploracji.

10 pytań do Jezusa – Welborn Amy
Co jest niezwykłego w osobie Jezusa? Czy był On kolejnym mądrym nauczycielem, jak np. Budda? Czy wszystkie opowieści o Jezusie zostały zmyślone? Czy On naprawdę zmartwychwstał?

Najdłuższa podróż do domu - Grogan John

Najdłuższa podróż do domu – Grogan John

Gdybym powiedział, że moi rodzice byli pobożnymi katolikami, to tak, jakbym stwierdził, że słońce, owszem, trochę grzeje. Wyznanie określało ich tożsamość! Na pierwszym miejscu byli katolikami, później Amerykanami, a dopiero potem małżonkami i rodzicami. Od samego początku ich związek polegał nie tyle na oddaniu się sobie nawzajem, ile na ich obopólnym oddaniu się Jezusowi i Błogosławionej Matce. Na jedną z pierwszych randek umówili się na mszę, po której odmawiano różaniec. Jako dziecko, kiedy słyszałem, jak matka opowiada tę samą historię po raz któryś z rzędu, siedziałem z otwartymi ustami w stanie przypominającym umartwienie, myśląc: „O Boże, mam najbardziej szurniętych rodziców we wszechświecie”. Czasem razem z rodzeństwem liczyliśmy dla zabawy wizerunki Marii Panny w naszym domu. Kiedyś doliczyliśmy się czterdziestu dwóch. Nie brakowało ich w żadnym pokoju, a przecież nie były w nich same. Towarzyszyły im rozmaite podobizny Jezusa, Józefa, Jana Chrzciciela, Franciszka z Asyżu i najróżniejszych innych świętych oraz aniołów. W naszym domu, gdzie by się człowiek nie obrócił, wszędzie wisiały krucyfiksy, z których udręczony, umierający Syn Boży patrzył, jak jemy śniadanie, myjemy zęby i oglądamy telewizję. Były poświęcone gromnice, święcona woda i wielkanocne palmy. Różańce leżały w popielniczkach i miskach na cukierki. Miałem wrażenie, że mieszkamy w hurtowni dewocjonaliów. Mieliśmy nawet awaryjny zestaw do mszy świętej, składający się z wiekowego dębowego pudełka wyłożonego purpurowym aksamitem, w którym znajdowały się: srebrny kielich, patena na…

Najdłuższa podróż – Anderson Poul
Tom będzie zawiera wszystkie opowiadania i krótkie powieści Poula Andersona, jakie otrzymały nagrody Hugo, Nebula i Locusa. Zawartość: Najdłuższa podróż – Hugo 1961 Nie będzie rozejmu z władcami – Hugo 1964 Pod postacią ciała – Hugo 1969 Królowa powietrza i mroku – Hugo, Nebula, Locus 1972 Pieśń pasterza – Hugo, Nebula 1973 Księżyc łowcy – Hugo…

Sindbad powraca do domu – Marai Sandor
Literatura węgierska miała swojego czarodzieja, który jak nikt inny opisał atmosferę na Węgrzech w ostatnich dziesięcioleciach Monarchii, aurę Budapesztu, a także małych miasteczek i wsi węgierskich, pokazał rozmaite szalone figury, dziwne i zachwycające typy, słowem stworzył świat gęsty, ni to ze snu, ni to z jawy, i w licznych utworach…

Najdłuższy dzień – Ryan Cornelius
Lądowanie w Normandii 6 czerwca 1944 roku było największą i najbardziej zło­żoną operacją desantową w dziejach, wymagającą katorżniczej pracy planistów, prze­nikli­wości meteorologów, geniuszu konstruktorów, nadzwyczajnej przebiegłości wy­wia­­du i kontr­­wy­wia­du, a w końcu poświęcenia i…

Charakterystyka Edmunda

Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego - Kubryn Justyna

Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego – Kubryn Justyna

– Szczegółowe i obszerne streszczenie – dokładna analiza – charakterystyka bohaterów – ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury – przykładowe zagadnienia – testy sprawdzające z kluczem – krzyżówki – przejrzysty układ – pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających i prac klasowych.

Sposób na Alcybiadesa – Niziurski Edmund
Pełna humoru opowieść o paczce przyjaciół, którzy cenią sobie dobre stopnie, ale nie na tyle, by się uczyć. Szukają więc sposobu, który pozwoliłby im przeżyć rok szkolny bez przemęczania się, i święcie wierzą, że taki sposób na nauczycieli, w szczególnie na nauczyciela zwanego „Alcybiadesem” , można znaleźć. Efekty tych poszukiwań są absolutnie…

Sposób na Alcybiadesa. Książka audio CD MP3 – Edmund Niziurski
Pełna humoru opowieść o paczce przyjaciół, którzy cenią sobie dobre stopnie, ale nie na tyle, by się uczyć. Szukają więc sposobu, który pozwoliłby im przeżyć rok szkolny bez przemęczania się, i święcie wierzą, że taki sposób na nauczycieli, a szczególnie na nauczyciela zwanego ?Alcybiadesem?, można znaleźć. Efekty tych poszukiwań są absolutnie…

Osobliwości Beskidu Niskiego – Kłos Stanisław
Książka zawiera 60 haseł opisujących różne ciekawostki regionu beskidzkiego, wybrane z pośród wielu jego atrakcji.

charakterystyka Edmunda

Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy – Moroz Andrzej

Książka jest [„.] rozprawą w pełni racjonalną, nie ma w niej ani jednego miejsca, w którym Autor traciłby wiarę, w racjonalizm. Nie wynika to przy tym z tego, iż Autor zadowala się rozwiązaniami schematycznymi i przewidywalnymi. Często bowiem usprawiedliwieniem przechodzenia przez badaczy do bardziej intuicyjnych rozważań jest fakt, że rozwiązania racjonalne są pozbawione twórczego polotu. Andrzej Moroz udowadnia, że akceptując pewne ramy metodologiczne, można być jednocześnie badaczem wnikliwym. Potrzebne jest do tego przede wszystkim głębokie przemyślenie dotychczasowych rozwiązań, ale też umiejętność korzystania z warsztatu metodologicznego. Czytając książkę Andrzeja Moroza, miałem nieustannie przed oczami badacza, który obserwowaniu schematów składniowych polskich zdań poświęcił bardzo dużo czasu, który dopracował się spójnej metody opisu, który – wreszcie – nie zadowolił się rozwiązaniami ad hoc. (z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza Bobrowskiego)

Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne – Chojak Jolanta
„Jest to oryginalna praca twórcza, stanowiąca poważny wkład do rozwoju semantyki, składni i pragmatyki współczesnego języka polskiego, a także teorii języka. Istotne walory tej pracy, takie jak dokładność analizy faktów językowych, wnikliwość argumentacji, konsekwencja w postępowaniu badawczym, zgodnym z przyjętymi założeniami, a także…

CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji – Wojciech Skarka, Andrzej Mazurek
Projektowanie wspomagane komputerowo już na dobre zagościło w firmach projektowych. Od każdego inżyniera projektanta wymaga się znajomości aplikacji wykorzystywanych w tym procesie. Wśród wielu programów wykorzystywanych do projektowania konstrukcji mechanicznych zasłużoną sławą i popularnością cieszy się CATIA. Aplikacja ta pozwala na…

Hydrogeologiczna charakterystyka utworów kredy w Polskiej części Sudetów - Robert Tarka

Hydrogeologiczna charakterystyka utworów kredy w Polskiej części Sudetów – Robert Tarka

Hydrogeologia jest dziedziną bardzo ważną w naszym życiu mimo, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W jej zakres wchodzi poszukiwanie i rozpoznawanie wód podziemnych, ocena ich zasobów oraz szeroko rozumiana ochrona wód podziemnych.

Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych – Herbut Ryszard
I.Partia polityczna – między funkcjonalnym a strukturalnym sposobem interpretacji; II. Instytucjonalizacja partii politycznych; III. Modele partii politycznych – proces ewolucji; IV. Klasyfikacja partii politycznych; V. Kryzys a zmiana partii politycznej; Zakończenie; Bibliografia; Summary

Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych
Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictwo kulturowe danego narodu, świa­domość narodowego heroizmu czy obrazy ojczyzny. Zatem płaszczyzną, na której zaistniała edukacja obywatelska…

charakterystyka Edmunda

Smokologia Smok Mroźnik Charakterystyka gatunku - Drake Ernest

Smokologia Smok Mroźnik Charakterystyka gatunku – Drake Ernest

Najnowsze dzieło znanego smokologa dra Ernesta Drake’a w wyczerpujący, a zarazem przystępny sposób opisuje smoki z gatunku Drako occidentalis maritimus, potocznie zwane mroźnikami. Książka ma formę praktycznego poradnika, w którym czytelnik znajdzie szczegółowe dane na temat wyglądu, sposobów zachowania, siedlisk i tras migracyjnych mroźników, a także szereg praktycznych wskazówek i porad niezbędnych do prawidłowego zaplanowania i zorganizowania polarnej wyprawy badawczej. Uzupełnieniem charakterystyki gatunku jest trójwymiarowy model mroźnika ułatwiający jego identyfikację w terenie.

Socjologia mobilności + Spojrzenie turysty Pakiet – Urry John
Socjologia mobilności + Spojrzenie turysty – Pakiet W komplecie druga książka 50% taniej!

Potworologia – Drake Ernest
Żarliwie oddany swojemu dziełu potworolog wie, iż stworzenia zwane bestyjami złemi a groźnemi w prawdziwości są wielki sławne i wszelkiego poszanowania godne, w tymże zaś zasługują na uczone dociekaniu także samo, jak każdy inny zwierz ziemski, wodny i napowietrzny.

Teologia narkotyku – Sroka Artur
Książka jest poruszającym opisem „przygody”, jaką jest spotkanie z narkotykiem. „Wrota percepcji” i „brama duszy”, które otwierają marihuana, LSD, haszysz czy „grzybki-psylocybki”, zbyt często okazują się drogą do piekła i przyspieszonym kursem autodestrukcji – duchowej, jak i fizycznej. Według Autora ci, którzy…

Receptory - struktura, charakterystyka, funkcja

Receptory – struktura, charakterystyka, funkcja

W podręczniku napisanym przez najlepszych specjalistów omówiono najlepiej poznane receptory dla neuroprzekaźników, neuromodulatorów i hormonów. Będzie to pierwsza w literaturze polskiej publikacja w formie samodzielnego podręcznika na temat receptorów.

Badania Operacyjne - Ignasiak Edmunda

Badania Operacyjne – Ignasiak Edmunda

W pracy przedstawiono m.in. Przykłady zastosowań programowania liniowego, nieliniowego i dynamicznego, optymalizacji dyskretnej, analizy sieciowej przedsięwzięć, analizy wielokryterialnej decyzji. Omówiono także problematykę podejmowania decyzji w warunkach niepewności, nawiązując do teorii gier, a także zagadnienie modelowania symulacyjnego.

 

Przeczytaj także